AWS re:Invent 2022—Focus on Zero-ETL for AWS

[free webinar]
[free webinar]
[free webinar]
[free webinar]